Inicio China Dioses Chinos: Nombres y Significado de Deidades de China

Dioses Chinos: Nombres y Significado de Deidades de China

Dentro de la mitología china podemos encontrar una serie de importantes dioses que según la leyenda, reinaban en tiempos antiguos.

Dioses Chinos: Nombres y Significado de Deidades de China

Entre los principales dioses chinos encontramos a:

• Baosheng Dadi
• Bi Fang
• Bi Gan
• Cangjie
• Chang E
• Cheng Huang
• Chi You
• Cuatro Reyes Celestiales
• Dizang Wang
• Emperador de Jade
• Fei Lian
• Fuxi
• Gong Gong
• Guan Gong
• Guan Yin
• Guan Yu
• Hotei
• Hu Ye
• Huang Di
• Kua Fu
• Kuixing
• Lei Gong
• Los ocho inmortales
• Los Tres Puros
• Matsu
• Nu Ba
• Nüwa
• Pangu
• Qi Xi
• Shangdi Shangdi
• Shen Nong
• Shen Yi
• Shing Wong
• Sun Wukong
• Tam Kung
• Tian
• Tu Di Gong
• Wong Tai Sin
• Xi Wangmu
• Yan Luo
• Yu el Grande
• Yuexia Laoren
• Zao Jun
• Zhong Kui
• Zhu Rong
• Zhusheng Niangniang

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.